Архив за етикет: проект

Да запалим пламъка на дарителството в община Карлово

Затова апелират организаторите в специално подготвено видео, в което се срещат с представители на бизнеса от града. Те споделят своите нагласи си за дарителството и изразяват подкрепата си за бъдещите дейнoсти в рамките на проекта. 

Под надслов “Активно дарителство за активна промяна” Сдружение  “Млади, активни, креативни”, в партньорство с Читалище “Христо Ботев – 1928 г.”, стартираха проект за насърчаване дарителството и повишаване дарителската култура в община Карлово.

В рамките на проекта, който стартира през есента на 2021 г., бе проведено проучване между общо 50 карловци –  отделни граждани и представители на бизнеса в региона. 87% от тях определят себе си като дарители и в последните две години са правили поне веднъж дарение, имащо финансов израз и/или доброволен труд. 

Водеща позиция в категорията каузи, за които карловци даряват най-много, заемат  социалните кампании – 23% от анкетираните споделят, че са подкрепяли поне една такава дейност в последните две години. Категорията е следвана от “човешки права” (18%) и “здравеопазване” (15%). За култура, екология и спорт анкетираните са дарявали най-малко, процентите са както следва: 10%, 5% и 3%.

Като мотив за направата на дарение респондентите посочват личното отношение към конкретен проблем – 34%. За 29% определяща е значимостта на каузата за обществото. 

Голямата цел на проекта е създаване на Местен дарителски фонд, който ще функционира на територията на община Карлово. Чрез набираните в него средства ще бъдат подпомагана реализацията на различни инициативи в малките населени места на общината. Преди това, организаторите предвиждат обучения за граждани, инициативни групи и представители на читалища по темата за фондонабиране, дарителство и кандидатстване за финансиране към новосъздадения фонд.

Мирослав Колев е сред одобрените кандидати за участие във второто издание на програмата „Европа като общност на гражданите“

Председателят на читалищното настоятелство и кмет на село Столетово Мирослав Колев е сред одобрените кандидати за участие в програмата „Европа като общност на гражданите“. Тази есен предстои второто издание на програмата, разработена от Фондация „Софийска платформа“ в партньорство с неправителствената организация MitOst e.V., която се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Меркатор”.

Мирослав Колев по време на участието си в Национална конференция за насърчаване на четенето 2019| Велико Търново, 02.08.2019

Колев е един от 15-те одобрени участници, които ще се възползват от възможностите, които предлага програмата. Сред ключовите теми, по които ще се обучават одобрените участници се открояват: обучения за развиване уменията и компетенциите за работа по граждански каузи; комуникационни умения и застъпничество, гражданско образование и други обществено значими теми. След успешно приключване на обучителната част, кандидатите ще получат финансова и менторска подкрепа за реализирането на кауза на местно ниво. Срещата с активни граждани – станали част от програмата, предполага към изграждането на мрежа от съмишленици от цялата страна. Първият обучителен модул по програмата се очаква да се проведе през октомври т.г.

Припомняме, че в първото издание на програмата активно участие взе и секретарят на местното читалище – Любомир Петров. В партньорство с Катя Алексиева-Стойнова (председател на СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово) тази есен предстои реализирането на общ проект на двете организации: „РАВНИ – Работим активно заедно, винаги, независимо откъде сме и какви сме“ се реализира в рамките на програмата „Европа като общност на гражданите“ (първо издание) и е насочен към решаване на идентифициран местен проблем, свързан ниското самочувствие на децата от селско училище, спрямо връстниците им от града.

Читалището в Столетово партньор в проект по програма „Европа като общност на гражданите“

РАВНИРаботим активно заедно, винаги, независимо откъде сме и какви сме“ е проект, насочен към решаване на проблема с ниското самочувствие на учениците, посещаващи училището в карловското село Ведраре. Катя Алексиева-Стойнова – председател на СНЦ „Млади, активни, креативни“ с. Куртово и Любомир Петров – секретар на НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово обединяват усилията си, за да работят за повишаване увереността и уменията на учениците от малките населени места.

Като проблем на местно ниво, представителите на двете организации идентифицират липсата на увереност в собствените знания и умения на учениците, посещаващи учебно заведение в малко населено място (село), спрямо техните връстници в общинския център. Фактор с ключово значение за засилване липсата на увереност у децата се явява и етническата принадлежност на по-голямата част от посещаващите учебното заведение.

За преодоляване на стереотипите и минимизиране влиянието на фактора местоживеене и местообучение, групи от ученици между 10 и 11 години  от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ведраре и техни връстници от СУ „Васил Левски“ гр. Карлово ще бъдат включени в няколко общностни дейности. В дейностите по проекта се открояват различни интересни образователни занимания и игри – разработване на презентации за родните им места, провеждане на образователна игра „Лов на съкровища“, провеждане на открит урок  с децата в къща музей „Васил Левски“ гр. Карлово и други. Преди да стартират дейности по проекта, насочени пряко към децата, представители на двете организации ще проведат срещи с училищните ръководства на двете училища, както и беседа на тема междукултурно многообразие и толерантност с групите деца, които ще се включат в проекта.

С планираните дейностите по проекта се цели повишаване на междукултурния диалог и изграждането на умения и компетенции за екипна работа. Проектът „РАВНИ“ има за цел да мотивира децата да бъдат по-уверени във възможностите си, независимо откъде са и какви са, доказвайки им, че могат да работят активно заедно. Първите дейности по проекта предстои да бъдат реализирани наесен, а за осъществяването им двете организации ще получат общо финансиране в размер на 2700 лв.

Програмата, в рамките на която се реализира проекта, е „Европа като общност на гражданите“ – инициатива на фондация „Софийска платформа“ и базираната в Берлин неправителствена организация MitOst e.V., с подкрепата на фондация „Меркатор”. Същата е със срок на изпълнение между 01.08.2019 г. и 31.12.2022 г. Преди да предадат своето проектопредложение за решаване на проблем на местно ниво, представителите на двете организации преминаха обучение с продължителност 71 академични часа в 5 тематични модула: гражданско образование; гражданско участие; коалиции, общности, заинтересовани страни; проектно базирана работа, комуникации.

За актуалните дейности по проекта ще ви информираме тук, във фейсбук страниците на двете организации (тук и тук), както и на официалния уебсайт на СНЦ „Млади, активни, креативни“.

Повече за програмата и дейностите на Фондация „Софийска платформа“ можете да научите на официалния им сайт.